ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Algemene voorwaarden van toepassing op evenementen die zichtbaar zijn op hero-run.be

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedereen die een ticket koopt via www.hero-run.be
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Evenement: De openbare gebeurtenis welke georganiseerd wordt door Alpaca Events V.Z.W.
1.2 Organisator: Alpaca Events V.Z.W waarmee de deelnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.3 Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.
1.4 Overeenkomst: De overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het Evenement
1.5 Deelnameticket: Het deelnameticket is enkel geldig op de datum en de wedstijd die vermeld staat op de voorzijde van het ticket. Elke wijziging, schrapping van tekst of het onleesbaar maken van een vermelding zal de nietigheid van het toegangsticket tot gevolg hebben. Het namaken van een toegangsticket zal juridisch vervolgd worden. De koper dient zich te houden aan de “wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen” van 30 juli 2013. Regelmatige doorverkoop of zelfs occasionele doorverkoop aan een hogere dan de oorspronkelijke toegangsticketprijs is verboden. Enkel in ruil van het geprinte en door de deelnemer/begeleider ondertekende ticket kan de deelnemer zijn/haar startpakket ontvangen. De organistatie zal geen digitaal aangeboden tickets aanvaarden.

2. Definitie van een geldige deelname:
2.1 Deelname aan het evenement is slechts mogelijk wanneer het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, het inschrijfgeld van het evenement volledig is voldaan en indien de deelnemer akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
2.2 De deelnemer mag uitsluitend deelnemen aan het evenement wanneer deze natuurlijk persoon de door de organisator tenminste vastgestelde minimum leeftijd van 13 jaar heeft bereikt op de dag van het evenement tenzij anders bepaald op de inschrijvingspagina. Afwijkende voorwaarden voor Hero Run Family Edition: Deelnemers tussen de leeftijd van 4 jaar en 12 jaar staan verplicht onder constante begeleiding van een volwassene (minimaal 18 jaar). Een volwassen begeleider kan maximaal 2 kinderen begeleiden. Als de organisator tot de vaststelling komt dat deelnemers zonder begeleider deelnemen en/of dat er meer dan 2 kinderen onder de bevoegdheid van de begeleider deelnemen behoudt organisator het recht de deelnemers en begeleider onmiddellijk uit het parcours te verwijderen zonder dat deelnemer en/of begeleider recht heeft op eventuele schadevergoeding. Deelnemers kunnen individueel deelnemen vanaf de leeftijd van 13 jaar.
2.3 De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk.
2.4 Restitutie van inschrijfgelden is onder geen enkel beding mogelijk. Het is wel mogelijk om de inschrijving over te brengen naar een andere deelnemer tot uiterlijk 7 dagen voor het desbetreffende evenement. Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor aankopen met betrekking tot vrijetijdsbesteding.
2.5 Organisator kan op grond van uitzonderlijke redenen besluiten het evenement geen doorgang te laten vinden. Een dergelijk besluit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten in relatie tot het evenement.


3. Aansprakelijkheid
3.1 De deelnemer dient zich te houden aan alle geldende veiligheidsvoorschriften op en rond de domeinen van het evenement en alle door de organisator geplaatste infrastructuur met de nodige voorzichtigheid te benaderen en/of te betreden. Er zullen op het domein talrijke medewerkers aanwezig zijn die aanwijzingen kunnen geven. De deelnemer zal zich overeenkomstig deze aanwijzingen gedragen. De deelnemer is op geen enkel moment verplicht de infrastructuur door de organisator geplaatst te betreden. Als blijkt dat de deelnemer niet het volle traject zoals voorzien afwerkt kan dit echter wel een invloed hebben op de tijdsregistratie en/of diskwalifikatie van de deelnemer tot gevolg hebben. Indien de deelnemer zich niet overeenkomstig gedraagt zoals bepaald in artikel 3.1 is aansprakelijkheid van de organisator betwistbaar.
3.2 Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
3.3 De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van de schade die hij/zij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door deelname aan het evenement.
3.4 Indien ondanks het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel aansprakelijkheid van de organisator voor schade van de deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.5 De deelnemer verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden dat hij/zij bekend is met het feit dat deelname aan het evenement een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij/zij aan deze eis voldoet en dat hij/zij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het evenement.
3.5 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.6 De deelnemer vrijwaart de organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.

4. Portretrecht
4.1 Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakte foto’s of beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is. De deelnemer kan op geen enkele wijze aanspraak maken op een vergoeding tot gebruik van dit beeldmateriaal.

U kan/mag geen aankoop doen zonder dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. U zal deze voorwaarden ook ontvangen als bijlage aan uw ticket.